Mr Anthony Ho R.I.P.                                          28 Aug 1935 - 8 Nov 2018

Capture 2021 11 06 14 04 022